I. Warunki ogólne

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej i stacjonarnie pod adresem
  90-560 Łódź, ul.Karolewska 38/40.
   
 2. Sklep www.CITYSURFER.PL  prowadzony jest przez firmę:

  CITYSURFER.PL Aleksander Kubiak
  ul. Ujscie 21  93-490 Łódź
  NIP: 729-130-15-94

II. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości-błędnie wypełnionych,
  bez podania numeru telefonu bądź innych wymaganych przez Sklep danych klienta.
   
 2. Przesyłki nadawane będą w firmie kurierskiej  tego samego dnia (przy zaksięgowaniu przelewu w godzinach
  dopołudniowych), bądź najpóźniej dnia następnego od otrzymania pieniędzy. Koszt przesyłki kurierskiej jest stały
  i wynosi 15 pln (niezależnie od ilości zamówionych przedmiotów i ich wagi). Dla zamówień powyżej 500 pln 
  oraz kompletów, przesyłka jest darmowa.

III. Ceny i metody płatności.

 1. Klienci dokonujący zakupów w sklepie wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
  Standardowo wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie klienta wystawiamy również faktury VAT.
  Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.
   
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  - przy odbiorze - należność pobiera kurier
  - należność pobierana za pośrednictwem serwisu PayPal
  - bezpośrednim przelewem na numer konta:

    CITYSURFER.PL  ALEKSANDER KUBIAK
    07 1140 2017 0000 4902 1298 3534
   
 3. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (karta kredytowa, wpłata na konto), klient jest zobowiązany
  uiścić płatność w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte
  bez uprzedniego informowania klienta. Istnieje możliwość zmiany formy płatności oraz wydłużenie terminu płatności
  na prośbę klienta, po konsultacji z obsługą sklepu.

Informacje dla kupującego.

Poniższa informacja wynika z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
która reguluje relacje między Konsumentem i Sprzedającym i nakłada na Sprzedającego obowiązki informacyjne
przedstawione poniżej a na Kupującego obowiązek zapoznania się z opisanymi zasadami przed zawarciem transakcji.
Konsument podejmując dalsze czynności w tym zapłatę za zamówione produkty potwierdza zapoznanie się z treścią opisu
prezentowanych produktów oraz zaznajomienie się ze zrozumieniem i akceptację regulaminu
a także poniższych informacji dla Kupującego, w tym zasad zwrotów i reklamacji.
Nie dotyczy obrotu między firmami zaksięgowanego Fakturą VAT.
Sprzedawca citysurfer.pl Aleksander Kubiak ul.Ujście 21 93-490 Lodz prowadzi działalność wpisaną przez Prezydent Miasta Łodzi
w Referacie Handlu Usług i Rolnictwa UMŁ do Ewidencji Działalności Gospodarczej
i zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
ceidg.gov.pl - NIP 7291301594


Sprzedaż odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i językiem obowiązującym jest wyłącznie język polski.
Pozostałe informacje które powinien poznać konsument przed dokonaniem zakupu i które akceptuje poprzez dokonanie wpłaty i przyjęcie dokumentu zakupu:
- Cechy świadczenia, dokładny opis zakupionego przedmiotu kupujący poznał przed złożeniem zamówienia
- Kontakt ze sprzedającym na adres citysurfer.pl Aleksander Kubiak ul.Ujście 21 93-490 Łódź lub e-mail info@citysurfer.pl
- Koszty zakupu, i transportu przedstawione w opisie produktu i w informacji po złożeniu zamówienia
- Sposób i termin zgodnie z wybranym w opisie , przedpłacony , nie oferujemy sprzedaży za pobraniem , zaliczeniem
- podstawą do realizacji zobowiązań gwarancyjnych jest podstemplowany oryginał dokumentu zakupu ,
paragon lub faktura. W przypadku stwierdzenia braku w dostawie , kupujący jest zobowiązany
niezwłocznie powiadomić sprzedawcę w celu uzyskania duplikatu.
- Czas trwania umowy zależnie od przedmiotu reguluje szczegółowo Ustawa z dnia 30 maja 2014 r.


Opis procedury reklamacyjnej:


Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem
citysurfer.pl Aleksander Kubiak ul.Ujście 21 93-490 Łódź
Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wadliwego przedmiotu i przedstawienie dokumentu nabycia.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer rachunku bankowego Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,
przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
Podstawą do zwrotu i reklamacji nie może być uszkodzenie transportowe w drodze do Konsumenta
i w drodze powrotnej do Sprzedawcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad
mogących wynikać z uszkodzeń w transporcie Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę
niezwłocznie po doręczeniu przesyłki i nie później niż w ciągu 2 godzin od doręczenia.
Odbiorca przesyłki sporządza z operatorem doręczającym przesyłkę stosowny protokół
niezależnie od stwierdzenia wstępnego o tym z czyjej winy nastąpiło uszkodzenie transportowe.
Zgłaszanie uszkodzeń o charakterze transportowym w terminie inny niż dzień doręczenia nie będą rozpatrywane.
Przesyłki nadawane do Konsumenta są ubezpieczone . Zwrot do Sprzedawcy możliwy jest wyłącznie
w oryginalnym opakowaniu przesyłką ubezpieczoną ( nie jest nią na przykład list polecony).
Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy z Konsumentem bez podania przyczyny.
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy,
Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny ,
o ile przedmiot lub jego opakowanie handlowe nie zostały uszkodzone przez Konsumenta lub w transporcie
i o ile przedmiot nie był używany , eksploatowany, montowany lub modyfikowany przez Konsumenta
oraz nie uległ awarii kwalifikującej go do roszczeń gwarancyjnych.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli,
dostarczając je SKUTECZNIE na adres citysurfer.pl Aleksander Kubiak ul.Ujście 21 93-490 Łódź lub e-mail info@citysurfer.pl
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać w oryginalnym nie uszkodzonym opakowaniu producenta
umożliwiającym wprowadzenie do ponownego obrotu na adres citysurfer.pl Aleksander Kubiak ul.Ujście 21 93-490 Łódź
Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego odstępującego od zawartej Umowy płatności w terminie ustawowym 14 dni.


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
[DANE SPRZEDAJĄCEGO]


…………………………….
…………………………….
…………………………….
Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .
Numer dokumentu Sprzedaży
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login Allegro……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Numer konta bankowego na który ma zostać dokonany zwrot zapłaty …………………………………….…………………………………….…………………………………….
Data ………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
Zwracany towar należy dostarczyć do sprzedawcy do 14 dni od odstąpienia od umowy
w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu handlowym, przesyłką ubezpieczoną ( nie jest nią na przykład list polecony).
Za „termin” przyjmuje się datę wpłynięcia oświadczenia / przesyłki do Sprzedawcy.
Zwrot wpłaty następuje w terminie 14 dni od skutecznego dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy
i tylko po dostarczeniu zwracanego przedmiotu do sprzedawcy.
Sprzedawca stosuje wyłącznie terminy określone w Ustawie , zastrzega sobie automatyczne odrzucenie procedur
w przypadku niedotrzymania terminów przez Konsumenta oraz oświadcza, że ponaglenia o przyspieszenie
lub zmianę procedur ustawowych nie będą uwzględniane.
Sprzedający zastrzega, że w przypadku odstąpienia od umowy , odmówi każdorazowo wznowienia lub zawarcia
kolejnej umowy z Konsumentem lub innym podmiotem z nim powiązanym
i odmawia udzielania dalszych wyjaśnień czy wykonywania czynności innych związanych z osobą Konsumenta,
który rozwiązał umowę.


Przewidywana jest WYŁĄCZNIE PROCEDURA OKREŚLONA W USTAWIE REALIZOWANA PRZEZ KONSUMENTA SAMODZIELNIE
ZGODNIE Z OŚWIADCZENIEM O AKCEPTACJI I ZROZUMIENIU ZASAD SPRZEDAŻY I ZWROTÓW
ZŁOŻONYM W POSTACI ZAPŁATY ZA PRZEDMIOT I PRZYJĘCIA DOKUMENTU ZAKUPU
NA KTÓRYM TAKIE OŚWIADCZENIE ZAWARTE JEST W FORMIE PISEMNEJ.


Brak odstąpienia od umowy:


Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:


Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich http://www.uokik.gov.pl/